Vjetra Poznaj vjetrę Home Regulamin

Konkurs na koncepcję i wizualizację
przestrzeni z kostką brukową Vjetra®

Lista zwycięzców

I miejsce: Wojciech Smyczek

Projekt Centrum Kultury w Gliwicach. Celem było stworzenie placu miejskiego na dachu obiektu, który byłby miejscem spotkań oraz kreatywnych działań, spajałby lokalną społeczność kulturalną, zachęcał przechodniów do wejścia w swoistą interakcję z budynkiem. Forma obiektu, w której dominują walcowate elementy zwężające się ku górze, jest wynikiem badań charakteru krajobrazu ziemi śląskiej. Modularność Vjetry® pozwala na harmonijne dopełnienie zróżnicowanych przestrzeni w otoczeniu, we wnętrzu oraz na dziedzińcach obiektu. Zastosowane ekoukładu w kolorystyce steel oraz white zapewnia nowe spojrzenie na traktowanie powierzchni utwardzonych w obiektach użyteczności publicznej. Wkomponowanie powierzchni biologicznie czynnej nie musi być elementem negatywnie wpływającym na całokształt obiektu lecz może stać się polem do eksploracji nowych rozwiązań projektowych.

II miejsce: Aleksandra Masłyka, MAW STUDIO

Projekt zakłada utwardzenie obejścia domu jednorodzinnego za pomocą jednego ekoukładu kostki Vjetra ®, tworzącego pewnego rodzaju rozłożony, perforowany “dywan”. Inspiracją była luźna interpretacja fraktali i ich zbiorów, a dokładnie trójkąta i dywanu Sierpińskiego. Proponowane rozwiązanie ułatwia komunikację wokół domu, dojazd przy pozostawieniu powierzchni biologicznie czynnych. Poprzez wyciąganie pojedynczych elementów ze zwartego układu, powstają trójkątne pola o różnych wielkościach, bez konieczności ingerencji w kształt kostki. Zabieg umożliwia tworzenie ciekawych, nieregularnych wzorów, dając właścicielom wolną rękę w samodzielnym kształtowaniu kompozycji i dostosowaniu przestrzeni do indywidualnych potrzeb, z możliwością późniejszych modyfikacji, poprzez dokładanie lub odejmowanie kolejnych kostek. Układ nawierzchni kształtuje się wokół istniejącej na terenie działki roślinności, umożliwia zachowanie drzew, krzewów czy rabat kwiatowych oraz zachęca do tworzenia nowych.

III miejsce: Łukasz Modrzejewski

Projekt to plenerowe centrum edukacji geologicznej na terenie nieczynnego kamieniołomu dolomitu „Koparki” w Jaworznie. Obecnie pełni głównie funkcje rekreacyjne i turystyczne, całości brakuje waloru edukacyjnego.  Obiekt przypominałby o wydobywczej działalności człowieka i edukował pokolenia. Lokalizacja to północno-zachodni brzeg zbiornika „Orka”. Całość wpisana jest w istniejące wzniesienia. Charakterystycznym elementem są ścieżki: wewnętrzna naturalna i zewnętrzne sztuczne – regularne i betonowe. Tworzą je dwie meandrujące ściany, z jednej strony zbudowane z rozrzuconego w okolicy urobku. Ścieżkę wew. wykonano z kostki Vjetra® w układzie 69% pow. biologicznie czynnej. Pola wypełnione żwirem umożliwiają swobodne poruszanie się, część z trawami ujednolica obiekt z terenem. Za ścianami zaprojektowano całoroczną, otwartą część ekspozycyjną. Zewnętrzne trasy przecinają zbocze w regularny sposób, są elementem wyraźnie wykonanym przez człowieka. Kostka w litym układzie tworzy ekspresyjny ornament, kontrastujący z ascetycznym charakterem wystawy.

założenia

Wizualizacja obiektu architektonicznego z zastosowaniem w jego otoczeniu nawierzchni z kostki brukowej Vjetra®

termin konkursu

26.01 – 31.03.2023

pula nagród

30 000 zł

I miejsce – 15 000 zł

II miejsce – 10 000 zł

III miejsce – 5 000 zł

Kryteria udziału – w ogóle

Dla kogo?

 • dla architektów
 • architektów wnętrz
 • architektów krajobrazu
 • projektantów
 • studentów architektury
 • indywidualnie i grupowo
W jaki sposób?

 • przesyłając za pomocą formularza zgłoszeniowego od 3 do 5 ujęć wizualizacji obiektu architektonicznego wraz z propozycją zastosowania w jego otoczeniu co najmniej jednego z ekoukładów kostki Vjetra® lub/i V-Vjetra.
Kiedy?

 • termin nadsyłania prac: 26.0131.03.2023.
 • termin rozstrzygnięcia konkursu: 21.04.2023

Kryteria udziału – w szczególe

Na czym polega zadanie konkursowe?
Zwiń
Rozwiń

Zadaniem konkursowym jest wizualizacja obiektów architektonicznych wraz z propozycją zastosowania w ich otoczeniu zewnętrznym co najmniej 1 ekoukładu nawierzchni z kostki brukowej Vjetra® lub/i jej opcji kostki V-Vjetra, zgodnie z wytycznymi konkursu.

Do kogo skierowany jest konkurs?
Zwiń
Rozwiń

Konkurs przeznaczony jest dla architektów, architektów wnętrz, krajobrazu lub projektantów oraz dla studentów kierunków związanych z architekturą, architekturą wnętrz lub projektowaniem. Organizator nie wyklucza jednak z udziału w konkursie osób niezajmujących się zawodowo architekturą, architekturą wnętrz oraz projektowaniem.

Czy w konkursie mogą wziąć udział uczestnicy z zagranicy?
Zwiń
Rozwiń

Do wzięcia udziału w niniejszym konkursie uprawnieni są uczestnicy mający adres zamieszkania lub adres siedziby na obszarze terytorium Polski.

Czy w konkursie mogą brać udział zespoły projektowe?
Zwiń
Rozwiń

W konkursie mogą brać udział uczestnicy indywidualni oraz uczestnicy grupowi. Uczestnik grupowy jest zobowiązany do wskazania Lidera Projektu i współautorów projektu podczas zgłaszania projektu do konkursu, tj. w formularzu zgłoszeniowym.

Ile prac można zgłosić w konkursie?
Zwiń
Rozwiń

Uczestnik indywidualny oraz uczestnik grupowy może zgłosić dowolną liczbę prac. Każde zadania konkursowe musi zostać przesłane jako osobne zgłoszenie poprzez osobny formularz zgłoszeniowy, nawet jeśli jest wysyłane  przez tego samego uczestnika.

Jakie są kryteria oceniania prac?
Zwiń
Rozwiń

Oceny projektów zgłoszonych do konkursu dokonuje jury według własnej subiektywnej oceny oraz biorąc pod uwagę kryteria oceny:

 • zgodność zgłoszenia z regulaminem,
 • funkcjonalność zastosowanego układu (układów) kostki,
 • wrażenie ogólne i klimat pracy,
 • realizm pracy,
 • całościowe walory architektoniczne pracy,
 • nowatorstwo projektu,
 • proekologiczne rozwiązania projektu.

Decyzje jury i organizatora są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

Jakie są wymagania dotyczące prac konkursowych?
Zwiń
Rozwiń

1. Użycie co najmniej jednego z EKOukładów kostki Vjetra® lub V-Vjetra zamieszczonych w materiałach pomocniczych.
2. Przedstawienie od 3 do 5 ujęć o specyfikacji:

 •  ujęcie ogólne zawierające układ kostki w kontekście obiektu architektonicznego,
 •  co najmniej jeden widok ogólny sceny z perspektywy człowieka stojącego;
 •  detale ułożenia kostki.

3. Główny obiekt architektoniczny sceny musi być autorskim projektem uczestnika konkursu.
4. W wizualizacjach nie mogą być umieszczone żadne logotypy lub znaki wodne uczestnika, biura architektonicznego/projektowego lub przedsiębiorstwa, które reprezentuje uczestnik. Zdjęcia z naniesionymi informacjami tego typu zostaną zdyskwalifikowane już na etapie zgłaszania prac do Konkursu.
5. Maksymalny możliwy fotorealizm prac.

Jakie są wymagania techniczne wizualizacji?
Zwiń
Rozwiń

1. Rozdzielczość minimalna 2560×1440 pikseli,
2. Układ poziomy,
3. Kolorystyka RGB,
4. Naturalna kolorystyka (wyklucza się prace monochromatyczne etc.),
5. Zapis plików w formacie .jpg lub .png,
6. Wielkość jednego pliku nie może przekroczyć 4 MB.

Jak przesłać zgłoszenie do konkursu?
Zwiń
Rozwiń

Aby przystąpić do konkursu, należy wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej https://vjetra.pl/formularz-konkursowy oraz załączyć do formularza zgłoszeniowego projekt. Formularz jest aktywny przez cały czas trwania konkursu.

W jakim terminie można dokonać zgłoszenia?
Zwiń
Rozwiń

Zgłoszenia dokonywane są tylko i wyłącznie podczas trwania czasu konkursu – w okresie od 26 stycznia 2023 do 31 marca 2023 i tylko za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego. Zgłoszenia dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie. O dacie zgłoszenia decyduje czas wpłynięcia formularza zgłoszeniowego do organizatora.

Czy mogę zdobyć więcej niż jedną nagrodę?
Zwiń
Rozwiń

W przypadku nagrodzenia przez organizatora więcej niż jednej pracy przesłanej przez tego samego uczestnika,  przysługuje mu tylko i wyłącznie prawo do jednej nagrody. Nagroda w takim przypadku zostanie przyznana uczestnikowi za uzyskanie najwyższego miejsca w Konkursie.

Jaki jest sposób ogłoszenia wyników?
Zwiń
Rozwiń

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 21 kwietnia 2023 roku, a lista zwycięzców zostanie ogłoszona na stronie internetowej konkursu.

Jakie nagrody przewidziane są w konkursie?
Zwiń
Rozwiń

Decyzją jury w konkursie zostaną wyłonione 3 projekty: projekt, który uzyskał I miejsce otrzyma nagrodę za I miejsce (15.000 PLN brutto), projekt, który uzyskał II miejsce, otrzyma nagrodę za II miejsce (10.000 PLN brutto), projekt, który uzyskał III miejsce i otrzyma nagrodę za III miejsce (5000 PLN brutto).
Nie dopuszcza się przeniesienia praw do nagrody pieniężnej na osoby trzecie.

Jaki jest sposób i warunki przekazania nagród?
Zwiń
Rozwiń

Nagrody pieniężne za I, II i III miejsce zostaną przekazane przelewem na rachunki bankowe wskazane przez każdego ze zwycięzców po zamieszczeniu informacji o liście zwycięzców na stronie internetowej konkursu, najpóźniej w terminie do dnia 12 maja 2023 roku. Wypłacenie nagrody przez organizatora uzależnione jest od zawarcia przez zwycięzcę umowy o przeniesienia majątkowych praw autorskich. Organizator nabywa własność nagrodzonego projektu z chwilą wypłacenia nagrody.

Jak szybko należy się skontaktować z organizatorem po zwycięstwie?
Zwiń
Rozwiń

W celu umożliwienia przekazania nagród zwycięzcy zobowiązani są skontaktować się z organizatorem w terminie kolejnych 7 (siedmiu) dni, liczonych od dnia zamieszczenia informacji o wygranej na stronie internetowej konkursu i wysłania numeru rachunku bankowego do wypłaty nagrody pieniężnej, a także Numeru Uczestnika oraz potwierdzenia swoich danych identyfikacyjnych, wysyłając maila na adres konkurs@bruk.info.pl pod rygorem utraty prawa do nagrody

W jaki sposób przekazywane są nagrody dla uczestnika grupowego?
Zwiń
Rozwiń

W przypadku nagrodzenia projektu uczestnika grupowego, do odbioru nagrody upoważniony jest Lider Projektu, wyznaczony przez uczestnika grupowego.

Jakie są obowiązkowe zgody i oświadczenia, by wziąć udział w konkursie?
Zwiń
Rozwiń

Wysyłając formularz zgłoszeniowy, uczestnik: akceptuje regulamin konkursu oraz przetwarzanie danych osobowych, oświadcza, iż posiada wszelkie autorskie prawa osobiste i majątkowe do projektu zgłoszonego w konkursie oraz dokumentujących go materiałów, udziela organizatorowi zgody na nieograniczoną w czasie, nieodpłatną i nieograniczoną przedmiotowo publikację projektu z oznaczeniem swojego autorstwa a także nieodpłatnej, niewyłącznej, niegraniczonej terytorialnie i czasowo licencji na korzystanie z Projektu, z prawem do udzielenia sublicencji, na zasadach określonych w regulaminie konkursu.

Czy muszę odprowadzić podatek od nagrody jako osoba fizyczna?
Zwiń
Rozwiń
 • Nagrody o wartości powyżej 2.000,00 PLN podlegają opodatkowaniu w formie zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10% od całkowitej wartości nagrody. Zdobywca nagrody zgadza się, że kwota będąca równowartością zryczałtowanego podatku dochodowego nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej nagrody w konkursie.
 • Nagroda zostanie więc pomniejszona w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w konkursie. Organizator sporządzi PIT-8 AR, tj. deklarację roczną o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych i prześle ją do właściwego urzędu skarbowego. Zwycięzca jest zobowiązany przekazać organizatorowi wszelkie dane do spełnienia w/w obowiązków.
Czy muszę odprowadzić podatek od nagrody jako osoba prawna?
Zwiń
Rozwiń

Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną biorące udział w konkursie z tytułu otrzymanej nagrody rozliczają się sami w ramach prowadzonej działalności. Obowiązki organizatora konkursu, jako płatnika podatku dochodowego nie występują. Pomniejszenie kwoty nagrody o należny podatek w takim przypadku nie występuje.

Wiecej

Jurorzy

Aleksandra Grzonka

Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej, gdzie w 2010 r. ukończyła studia doktoranckie. Od 2011 adiunkt i wykładowca akademicki Politechniki Śląskiej; stypendystka Faculty of Architecture Tekniska Högskola Chalmers w Geteborgu; zdobywca wielu nagród i wyróżnień , m.in. na najlepszą realizację restauracji na świecie World Interiors News Award. Członek Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz Izby Architektów. Właściciel i główny projektant Pracowni Architektury Cechownia.

Przemo Łukasik

Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej; student paryskiej Ecole d’Architecture Paris-Villemin; wykładowca Ecole Speciale d’Architecture; doświadczenie zdobywał w berlińskim studiu P.P. Pabel Architekten oraz paryskich biurach Jean Nouvel Architecture i Odile Decq / Benoit Cornette. Współtwórca śląskiej pracowni Medusa Group (1997) – zdobywcy wielu prestiżowych nagród w dziedzinie architektury (Nagroda Roku SARP 2022; Prime Property Prize 2022; European Property Awards 2022).

Adam Maroszek

Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej; współtwórca wyróżnionej w 2022 roku nagrodą Red Dot Award kostki brukowej Vjetra®; ekspert firmy Bruk.

Wizualizacje konkursowe z kostką brukową Vjetra®

Zainspiruj sięarrow
ORGANIZATOR
INAUGURACJA
PATRONAT MEDIALNY